Αρωγή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

Η Αρωγή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού αυτή αφορά στην υποστήριξη, στο στάδιο του σχεδιασμού, καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών/τριων του Ιδρύματος (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων), καθώς και όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος είναι η υποστήριξη και ενθάρρυνση της ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στο Ίδρυμα. Για την υλοποίηση της δράσης προσφέρονται υπηρεσίες όπως:

  • ενημέρωση και πληροφόρηση για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον κοινωνικό τομέα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων
  • καθοδήγηση στο σχεδιασμό, αξιολόγηση και υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, καθώς και στη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων και ενημερωτικού υλικού για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων
Share