Από την πρώτη περίοδο υλοποίησης των μαθημάτων επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2003-2005) μέχρι και την ίδρυση και λειτουργεία της ΜΟΚΕ (2009-2012), οι διδάσκοντες και τα στελέχη της ΜΟΚΕ έχουν συγκεντρώσει, αξιολογήσει και αξιοποιήσει σημαντικό όγκο εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικές ή έκτακτες εκδόσεις και άλλα έντυπα που αφορούν σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από τη ΜΟΚΕ (π.χ. μελέτες περίπτωσης, οδηγοί), καθώς και μία πληθώρα κειμένων, εκθέσεων, οδηγών, φορμών και εργαλείων που διατίθενται από τρίτους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και αφορούν σε ζητήματα επιχειρηματικότητας.

Share